Amshinover

Rabbi Yaakov David of Amshinov: Slow Prayer...

Nov 19, 2020Comments off

Rabbi Yaakov David Kalisch, the “Alter Rebbe” of Amshinov, was the eldest son of Rabbi Yitzchak of Vorki and the brother of Rabbi Menachem Mendel

Subscribe